Do Fortnite nadchodz? dwie skórki tworzone we wspó?pracy. Jednej z nich mo?na si? … – BOOP.PL

Wed?ug najnowszych przecieków do Fortnite nadchodz? jeszcze przynajmniej dwie skórki z Suicide Squad. Epic nie zamierza zwalnia? z ró?nego rodzaju …
View full source